Etusivu » Tietoa yhdistyksestä » Free-yhdistyksen säännöt

Free-yhdistyksen säännöt

SUOMEN FREELANCE-JOURNALISTIT RY:N SÄÄNNÖT

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

1. Yhdistyksen nimi on Suomen freelance-journalistit ry.

2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3. Yhdistys on Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistys.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen freelance-journalistien ammatillisena yhdyssiteenä toimien ja Suomen Journalistiliiton toimintaperiaatteita ja alan sopimuksia noudattaen

a) parantaa jäsentensä taloudellista asemaa ja työoloja

ja sosiaaliturvaa,

b) turvata ja laajentaa sananvapautta sekä jäsenistönsä journalistista ilmaisuvapautta,

c) tehostaa tiedonvälitystä yhdistyksen jäsenten keskuudessa sekä tiedon kulkua yhdistyksestä toimituksiin päin,

d) lisätä jäsentensä järjestöllistä aktiivisuutta ja vastata jäsenten ammattiyhdistyskoulutuksesta,

e) edistää jäsentensä osallistumista ammatilliseen koulutukseen,

f) koota ja ilmaista jäsentensä keskuudessa esiintyviä mielipiteitä,

g) toimia hyvän ammattietiikan edistämiseksi.

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a) tekee aloitteita ja esityksiä toimintapiiriinsä kuuluvissa asioissa sekä seuraa niiden toteutumista,

b) järjestää kokouksia, kursseja, keskusteluja ja tiedotustilaisuuksia,

c) täyttää Suomen Journalistiliiton sille asettamat tehtävät.

3. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi tarvittaessa myös asianomaisella luvalla

a) perustaa ja kartuttaa rahastoja

b) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

c) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

d) harjoittaa julkaisutoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä

e) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja

4. Yhdistys voi perustaa toimintansa tehostamiseksi rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä alueosastoja, joiden maantieteellisistä rajoista se neuvottelee Suomen Journalistiliiton sekä sen jäsenyhdistysten kanssa.

5. Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

6. Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin järjestöihin.

II Yhdistyksen jäsenet

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä

1. Freelance-journalisti, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä.

2. Liiton tai jäsenyhdistyksen toimihenkilö.

3. Alan opettaja tai tutkija

4. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta luottamustehtäviin osasto-, yhdistys- eikä liittotasolla.

5. Jäsenyyden voi säilyttää eläkkeelle siirtynyt jäsen.

4 §

Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen taloudellisten etujen
valvominen tai ratkaisevan päätösvallan käyttäminen työsuhteiden ehtoja koskevissa asioissa.

Mikäli jäsenedellytykset ovat (näiden sääntöjen 3. ja 4. pykälän mukaan) voimassa, jäsenyyden esteenä ei ole se, että journalistilla on ammatinharjoittajana tai yrittäjänä palveluksessaan toimihenkilöitä.

5 §

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

6 §

Yhdistyksen jäsenen on kuuluttava Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä.

III Jäsenen eroaminen tai erottaminen

7 §

1. Yhdistyksestä eroamisesta on jäsenen ilmoitettava, ellei eroaminen aiheudu siirtymisestä toiseen Suomen
Journalistiliiton jäsenyhdistykseen, kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

2. Yhdistyksen jäsen, jonka jäsenyys Suomen Journalistiliitossa lakkaa, on velvollinen eroamaan myös yhdistyksestä.

8 §

Jäsen, joka päästäkseen yhdistyksen jäseneksi on antanut itsestään vääriä tietoja, toimii vastoin yhdistyksen ja
Suomen Journalistiliiton sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen ja liiton johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tahi esiintyy ammatin arvoa alentavasti, voidaan yksityisen tai julkisen varoituksen jälkeen tai varoituksetta

a) erottaa yhdistyksestä määräajaksi,

b) erottaa yhdistyksestä ainaiseksi.

9 §

1. Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

2. Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä ennen kuin jäsenelle on annettu määräaikaismahdollisuus kirjallisen selvityksen jättämiseen.

3. Erottamispäätöksestä, jonka katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä kun tieto päätöksestä on hänelle kirjattuna postitettu, voi jäsen valittaa viidentoista (15) päivänkuluessa yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjeellä yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta äänestämällä umpilipuin.

10 §

Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet, tai joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen yli kuuden kuukauden ajalta, katsotaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä erotetuksi.

11 §

Erottamispäätöksestä tiedotetaan Suomen Journalistiliitto ry:lle.

12 §

1. Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet tai määräaikaan sidotut maksut.

2. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

IV Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

13 §

1. Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton valtuuston sekä liiton ja yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä ja vastaamaan asetettavista velvoitteista.

14 §

1. Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun.

2. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, on velvollinen maksamaan yhdistyksen kokouksen määräämän viivästymissakon.

3. Jäsen on velvollinen vaadittaessa antamaan yhdistyksen hallitukselle luottamuksellisia tietoja palkkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot.

15 §

Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet tai muuttuneet, on velvollinen ilmoittamaan siitä yhdistyksen hallitukselle.

16 §

1. Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton ja yhdistyksen tukea kaikissa palkkaus- ja työehtoasioissa.

2. Hallitus voi harkintansa mukaan tukea ja auttaa jäsentä myös muulla vastaavalla tavalla.

17 §

Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti liiton määräämin ehdoin.

V Yhdistyksen hallitus

18   §

1. Yhdistyksen hallitukseen, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee, kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan, enintään kymmenen jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, varajäsenten yksi vuosi. Varsinaisista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Jos yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai jäsen kesken toimikautensa menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa tai erotetaan yhdistyksestä tai sen hallituksesta, yhdistyksen kokouksessa suoritetaan täydennysvaali uuden puheenjohtajan tai jäsenen valitsemiseksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi hallituksen jäsentä tai varajäsentä.

2. Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa sekä hoitaa varoja, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä käsiteltävät asiat sekä panee toimeen niiden päätökset sekä edustaa yhdistystä. Hallituksen velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhdistyksen toimintakertomus ja tieto hallituksessa tapahtuneista muutoksista toimitetaan vuosittain Suomen Journalistiliitolle. Hallituksen velvollisuutena on muutoinkin huolehtia yhteydenpidosta Suomen Journalistiliittoon.

3. Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai sellaisen henkilön kanssa, jonka hallitus on siihen määrännyt. Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

4. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

VI Yhdistyksen kokous

19 §

1. Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta kaikissa yhdistystä koskevissa asioissa. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään lisäksi milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 10 % äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

2. Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä sekä Suomen Journalistiliiton sääntöjen mukaisella osastolla on oikeus tehdä esityksiä yhdistyksen kokoukselle.

3. Jäsenen tai osaston on jätettävä esityksensä kirjallisena hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

4. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus kirjeitse tai kokouksen määräämässä lehdessä sääntömääräiseen kokoukseen vähintään kymmenen päivää, muihin kokouksiin vähintään viisi päivää ennen kokousta. Asiasta, jota kokouskutsussa ei ole mainittu, ei voida tehdä päätöstä, jollei kokous kahden kolmasosan enemmistöllä katso asiaa kiireelliseksi.

20 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt,

b) valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa,

c) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,

d) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkistajien lausunto,

e) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,

f) valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja sekä vuosittain varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja vuosittain kaksi varajäsentä,

g) vahvistetaan toimintasuunnitelma,

h) vahvistetaan talousarvio, ja määrätään jäsenmaksun ja viivästysmaksun suuruus

i) valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös hyväksytty tilintarkastusyhteisö,

j) valitaan yhdistyksen edustajat liiton valtuustoon, ja

k) valitaan, miten/missä lehdessä yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan

l) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

21 §

Vaalikelpoinen yhdistyksen edustajaksi liiton valtuustoon on Suomen Journalistiliiton säännöissä määrätyin rajoituksin yhdistyksen jäsen.

VII

22§

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa on Suomen Journalistiliiton edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

23 §

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on toimitettava umpilipuin, jos joku läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii.

24 §

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä muutosta kannattaa. Säännöt ja niiden muutokset on alistettava Suomen Journalistiliiton vahvistettavaksi.

25 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä ehdotusta kannattaa. Purkupäätös on samanlaisella äänten enemmistöllä vahvistettava sitä varten koolle kutsuttavassa seuraavassa, aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa.

26 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, lankeavat sen varat Suomen Journalistiliitolle.

Pin It on Pinterest