Etusivu » Palkkiot ja sopimukset » Yhteenveto avustajasopimuksista

Yhteenveto avustajasopimuksista

Avustajasopimuksissa toistuvat usein samat ongelmat. Journalistiliiton juristi Eveliina Heinilä kokosi yhteen asioita, joihin on hyvä kiinnittää huomiota, kun sinulle tarjotaan avustajasopimusta. Teksti on julkaistu alun perin 4.4.2022 Ajankohtaista-osiossa.

1. Laajat oikeudenluovutukset

Osa mediataloista ei mieti ennalta, miten ne aikovat juttuja tai valokuvia käyttää tai mihin ne tarvitsevat oikeudet. Tämä johtaa usein siihen, että mediatalot yrittävät saada teoksiin laajemmat oikeudet kuin todellisuudessa tarvitsevat. Kannattaa suhtautua laajoihin oikeudenluovutusehtoihin varoen ja pyrkiä neuvottelemaan ehtoja itselle edullisemmiksi.

Osassa avustajasopimuksista halutaan myös kieltää tekijältä teostensa oma käyttö kokonaan tai jätetään tekijälle ainoastaan oikeus käyttää työtänsä esimerkiksi näyttelyissä, kokoomateoksissa tai portfoliossa. Oikeuksia luovutettaessa on hyvä miettiä, miten haluat itse käyttää työtäsi jatkossa. Liian laaja oikeuksien luovutus voi johtaa siihen, että freelancer menettää kaikki oikeudet työhönsä.

Lue tarkemmin tekijänoikeuksista ja oikeuksien myynnin tavoista täältä.

Laajojen oikeudenluovutusten osalta on myös hyvä pitää mielessä, että haastateltavia ja valokuvattavia on informoitava, missä haastattelu julkaistaan ja missä valokuvaa käytetään. Toimeksiantajan tulisi siis kertoa freelancerille riittävällä tarkkuudella, missä niitä tullaan käyttämään, jotta tämä voi hankkia tarvittavat luvat. Esimerkiksi freelance-valokuvaaja ei pysty hankkimaan suostumusta sellaiseen käyttöön, josta ei ole valokuvatessaan tietoinen. Mikäli toimeksiantaja haluaa käyttää valokuvia tarkoituksessa, josta freelancer ei ole ollut tietoinen, vastuu luvan hankkimisesta tulisi olla toimeksiantajalla.

Välillä avustajasopimuksissa edellytetään, että freelancer hankkii haastateltavilta ja kuvattavilta luvan mahdolliseen markkinointikäyttöön etukäteen. Tällaisen ehdon suhteen tulee olla erityisen tarkkana, sillä freelancer vastaa siitä, että on todella hankkinut luvat. Kuvan käytöstä markkinoinnissa tulee aina olla kuvatun henkilön lupa.

2. Palkkio ja sen suorittaminen

Kuten todettu, mediatalot haluavat usein laajat oikeudet teoksiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä näy palkkion suuruudessa, vaikka näin pitäisi aina olla. Mitä laajempi tekijänoikeuksien luovutus on, sitä suurempi palkkion tulee olla. Tähän on siis syytä kiinnittää huomiota. Mikäli mediatalo vaatii kaikki oikeudet teokseen, tulee varmistaa, että tämä huomioidaan myös palkkiossa.

Palkkioiden osalta tulee olla myös tarkkana, mitä palkkion maksun ajankohdasta ehdotetaan sovittavaksi. Palkkion maksun ajankohta tulee sitoa hyväksyttyyn työhön, ei julkaisupäivään. Joku mediatalo saattaa yrittää saada sopimukseen ehdon, että palkkio maksetaan vasta, kun työ on julkaistu. Tämä voisi pahimmassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että mikäli juttua ei syystä tai toisesta julkaistaisi ollenkaan, toimeksiantaja ei olisi velvoitettu suorittamaan ollenkaan palkkiota. Palkkion maksu jäisi siis odottelemaan hetkeä, jolloin juttu mahdollisesti julkaistaisiin.

3. Vastuut

Myös vastuuehdon osalta kannattaa olla tarkka. Normaalisti freelancer vastaa siitä, että myy aineistoa, johon hänellä on oikeudet.

Freelancerin vastuu kolmannen osapuolen vaatimista korvauksista on hyvä pyrkiä rajaamaan siihen, että freelancer vastaa aiheutuneesta vahingosta vain, jos on rikkonut velvoitteitaan tahallisesti tai törkeän huolimattomalla menettelyllä.

Vastuuehtojen osalta kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei vastuuta toimeksiantajan virheistä sysätä freelancerille. Tällainen voisi olla tilanne esimerkiksi silloin, jos jatkokäytössä tapahtuneen loukkauksen vuoksi kolmannen osapuolen vaatimukset kohdistettaisiin freelanceriin. Tilanne voisi konkretisoitua, jos esimerkiksi valokuva irrotettaisiin alkuperäisestä kontekstistaan ja siitä tulisi kuvan kohteen kannalta loukkaava. Vastuun pitäisi aina tällöin olla kustantajan, ei freelance-valokuvaajan. Vaarana kuitenkin on, että freelancer joutuu vastuuseen sellaisesta asiasta, johon hänellä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa.

Muuta

Avustajasopimuksissa voi ilmetä myös muita ongelmia, ja sopimuksiin onkin syytä tutustua aina huolella. Kaikki avustajasopimukset eivät ole automaattisesti huonoja, ja osassa sopimuksista on myös neuvotteluvaraa.

Pyri neuvottelemaan ehdoista, jos et ole niihin tyytyväinen. Apua neuvotteluihin voi hakea VKL-SJL  Freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehdoista. Avustajasopimusta ei tule allekirjoittaa, jos siinä on jotain, mitä et ymmärrä tai et voi hyväksyä.

Jos olet epävarma sinulle tarjotusta avustajasopimuksesta, ota yhteyttä liiton juristiin: eveliina.heinila@journalistiliitto.fi.

Sanoma Median sopimus

Journalistiliitolla työskennellyt juristi Hannu Hallamaa kommentoi Sanoman alkuvuodesta 2019 freelancereille lähettämää avustajasopimusta seuraavasti:

Sanoman freesopimuksen vastuuehto on viime aikoina mietityttänyt uusia freelancereita. Yleisön pyynnöstä käymme siis läpi sopimuksen kysymyksiä herättäneet kohdat.

  1. Palkkiot

Yhtiön julkaisemista tai julkaistavaksi hyväksymistä kuvista suoritetaan kuvauskohtainen palkkio kulloinkin tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. 

Julkaistu tai julkaistavaksi hyväksytty kuva jäljempänä Aineisto

Palkkio suoritetaan Freelancerin pankkitilille 14 päivän sisällä siitä, kun Yhtiö on hyväksynyt Aineiston julkaistavaksi ja vastaanottanut Freelancerin laskun.

Viime kädessä julkaisupäivää pidetään hyväksymispäivänä.

Kommentti: ”Viime kädessä julkaisupäivää pidetään hyväksymispäivänä.” tarkoittaa sitä, että jos Sanoma ja freelancer eivät aineiston luovuttamisen yhteydessä keskustele siitä, onko aineisto hyväksytty julkaistavaksi, julkaiseminen on tässä tapauksessa hyväksymispäivä. Eli luovuttaessaan aineiston Sanomalle freelancerin on syytä pyytää vahvistus sille, että Sanoma hyväksyy aineiston ja tämän jälkeen lähettää lasku.

Palkkio kattaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet.

Mikäli Freelanceria ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, suoritetaan palkkiosta ennakonpidätys Freelancerin toimittaman verokortin, tai jos verokorttia ei ole toimitettu, 60 %:n mukaan. Freelancer on velvollinen ilmoittamaan Yhtiölle merkitsemisestään ennakkoperintärekisteriin ja poistamisestaan siitä.

Kohdassa 2. Sanoman avustajasopimus pitää sisällään laajan oikeuksien luovutuksen. Tämä on tyypillistä mediayhtiöiden nykyään käyttämille avustajasopimuksille.

Luovutettavat oikeudet

Palkkiota vastaan Yhtiö ja sen konserniyhtiöt saavat Aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja yksinoikeudella kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet mukaan lukien Aineiston muuntelu-, muuttamis- ja edelleenluovutusoikeus.

Kommentti: Tämä tarkoittaa käytännössä hyvin laajaa oikeuksien ottamista: oikeutta julkaista työ missä vain, muuttaa sitä, myydä se edelleen ilman korvausta tekijälle, tehdä siitä kirja, syndikoida se… Edelleenluovutusoikeus on juridinen termi, joka tarkoittaa lupaa työn vapaaseen jälleenmyyntiin tai myös ilmaiseksi luovuttamiseen. Freelancer luovuttaa oikeudet koko kansainväliselle Sanoma-konsernille.

Freelancerilla ei ole ilman Yhtiön etukäteistä suostumusta oikeutta käyttää Yhtiölle tekemänsä kuvauksen yhteydessä ottamiaan, Aineistoon sisältymättömiä kuvia muutoin kuin yksityisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiinsa.

Kommentti: Sanomalle tehdyltä juttukeikalta otettuja kuvia ei siis saa myydä millekään muulle toimijalle tai käyttää oman yrityksen toiminnassa, paitsi portfoliossa (jäljempänä).

Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiöllä ja sen konserniyhtiöillä on oikeus käyttää Aineistoa pr-toiminnassaan ja markkinoinnissaan sekä vuosikertomuksissaan. Aineiston muusta markkinointikäytöstä sovitaan erikseen.

Kommentti: Sanoman omasta markkinointikäytöstä on syytä kertoa kuvattaville henkilöille.

Moraaliset oikeudet aineistoon eivät siirry Yhtiölle tai sen konserniyhtiöille. Niiden on näin ollen Aineistoa käyttäessään ilmoitettava tekijä hyvän tavan mukaisesti. Yhtiö ja sen konserniyhtiöt eivät saa muuttaa Aineistoa tekijän arvoa loukkaavalla tavalla taikka julkaista, välittää tai saattaa Aineistoa muutoin yleisön saataviin tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Kommentti: Sanoma News korostaa, että moraaliset oikeudet jäävät tekijälle. Totta, sillä Suomen laki ei anna muuta mahdollisuutta. Moraalisia oikeuksia ei voi luovuttaa, ja Sanoma takaa tekijälle täsmällisesti lain määrittelemät vähimmäisoikeudet.

Freelancerilla on Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden kanssa rinnakkainen oikeus käyttää Aineistoa omissa näyttelyissään tai yhteisnäyttelyissä, työnsä portfoliotyyppisessä markkinoinnissa sekä ei-kaupallisissa kokoomateoksissaan.

Kommentti: Freelancerille jää siis ainoastaan Sanoman kanssa rinnakkainen oikeus käyttää työtään omissa näyttelyissään. Tämä oikeus ei koske esimerkiksi omista töistä tehtyjä koostekirjoja.

Freelancer vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin ja ymmärtävänsä, että sen tällä sopimuksella Yhtiölle ja sen konserniyhtiöille luovuttamat oikeudet Aineistoon kattavat myös sellaiset tulevat Aineiston käyttömuodot ja -tekniikat sekä aineiston jakelukanavat ja tallennusalustat (kuten esimerkiksi lehdet, kirjat, erilliset tietokannat, digitaaliset tallenteet, on-line- ja mobiiliyhteydet ym. nykyiset ja tulevat käyttömuodot ja -tekniikat, jakelukanavat ja tallennusalustat), joita ei vielä sopimuksen allekirjoitushetkellä voida yksilöidä ja jotka syntyvät esimerkiksi kansainvälisen tai kansallisen tekijänoikeussopimuksen tai -lainsäädännön tai oikeuskäytännön muuttumisen tai teknologian kehittymisen seurauksena.

Kommentti: Sanoma ostaa siis oikeuden kaikkiin mahdollisiin tuleviin tapoihin käyttää aineistoa.

Vastuukysymyksiä käsittelee seuraava sekä toimittajille että kuvaajille tarjotussa sopimuksessa oleva ehto:

3. Freelancerin oikeudet ja velvollisuudet

Freelancer vastaa siitä, että hänellä on valtuudet myöntää edellä kohdassa 2 tarkoitetut oikeudet Yhtiölle ja sen konserniyhtiöille. Freelancer vastaa lisäksi siitä, että hän on hankkinut valokuvattavilta kaikki Aineiston tämän sopimuksen mukaiseen käyttöön ja luovutukseen liittyvät asianmukaiset luvat ja suostumukset, sikäli kuin se on objektiivisesti arvioiden mahdollista.

Freelancerin tulee, sikäli kuin se on objektiivisesti arvioiden mahdollista, informoida etukäteen valokuvattavaa Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden tämän sopimuksen mukaisista oikeuksista Aineistoon (mukaan lukien se, että Aineistoa voidaan käyttää Sanoma-konsernin laajuisesti sekä luovuttaa edelleen käytettäväksi). Mikäli valokuvattava haluaa rajoittaa Aineiston käyttöä tämän sopimuksen mukaisesta käytöstä, tulee Freelancerin informoida tästä Yhtiötä ennen Aineiston luovuttamista.

Kommentti: Freelancer ei luonnollisesti voi hankkia suostumusta sellaiseen käyttöön, josta hän ei ole henkilöä valokuvatessaan tietoinen. Sanoman on siis kerrottava freelancerille riittävällä tarkkuudella, missä viestimissä kuvia tullaan käyttämään, jotta freelancer voi informoida/hankkia suostumuksen kuvattavalta. Journalistiliiton mielestä on selvää, että jos Sanoma haluaa käyttää kuvia tavalla, josta freelancer ei ollut kuvausta suorittaessaan tietoinen, vastuu luvan/suostumuksen hankkimiseen on Sanomalla. Freelancerin tulee ottaa sopimusehtojen mukaisesti kuvan käytön laajuus aina esille kuvattavan kanssa, ja informoida kuvattavaa tämän oikeudesta rajoittaa kuvan käyttämistä (kappaleen 2. viimeinen lause).

Osapuolet voivat perustelluissa yksittäistapauksissa sopia Aineiston käyttöä koskevista rajoituksista ennen Aineiston luovuttamista Yhtiölle. Tällainen sopiminen tulee tehdä kirjallisesti (esim. sähköpostitse).

Kommentti: On hyvä huomata, että käytön rajoittamisesta pitää ilmoittaa Sanomalle kirjallisesti, sillä muuten rajoittaminen ei ole pätevää.

Freelancer vastaa Yhtiölle ja sen konserniyhtiöille edellä tarkoitettujen velvollisuuksiensa rikkomiseen perustuvista kolmansien osapuolten vaatimista korvauksista ja niihin liittyvistä oikeudenkäyntikuluista sekä muista kustannuksista, mikäli Freelancer on rikkonut velvoitteitaan tahallisesti tai huolimattomalla menettelyllä.

Freelancer tiedostaa, että Freelancer voi osaltaan olla vastuussa Aineiston sisällön julkaisemiseen perustuvista rikoksista, kuten kunnian ja yksityisyyden loukkaamisista. Freelancer vastaa Yhtiölle ja sen konserniyhtiöille näiden Freelancerin puolesta suorittamista korvauksista kolmansille osapuolille sekä niihin liittyvistä oikeudenkäyntikuluista ja muista kustannuksista, mikäli ne perustuvat Freelancerin tahalliseen tai huolimattomaan menettelyyn.

Kommentti: Journalistiliiton näkemyksen mukaan tämä kohta vastaa normaalia vahingonkorvausvelvollisuutta yritysten välisissä suhteissa. Liitto kuitenkin muistuttaa, että palkansaajaan rinnastettava freelancer on vastuussa vain tahallisesta tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetusta vahingosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos freelancer on vilpittömästi pyrkinyt toimimaan sopimuksen mukaisesti, Sanoma ei voi kohdistaa freelanceriin vahingonkorvausvaatimusta. Ehtoa lukiessa on kuitenkin hyvä muistaa, että freelancerit katsotaan tavallisesti yrittäjiksi. Journalistiliitolla ei ole tietoa tapauksista, joissa Sanoma olisi freelancer-sopimuksen perusteella vaatinut freelanceria korvaamaan Sanoman kolmansille osapuolille maksamia korvauksia.

Sopimuksen hännästä löytyy kaksi ehtoa.

  • Muut ehdot

Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus Sanoma-konsernin sisäisesti sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

Kommentti: Tämä tarkoittaa sitä, että jos Sanoma esimerkiksi myy lehden, jota freelancer avustaa, voi Sanoma siirtää sopimuksen lehden ostaneelle yhtiölle. Luonnollisesti freelancer voi tällöin irtisanoa sopimuksen, jos ei halua tehdä yhteistyötä ostajayrityksen kanssa.

Nämä avustamista koskevat ehdot koskevat kaikkea allekirjoittaneiden välillä sovittavaa freelancer-toimintaa, ellei toisin ole erikseen sovittu. 

Kommentti: Jos freelancerilla on käsissään jotakin sellaista materiaalia, jonka myynnissä neuvotteluasema on tavallista vahvempi, pitää freelancerin neuvotella Sanoman kanssa ko. materiaalin myyntiehdoista erikseen. Jos freelancer ja Sanoma eivät sovi erikseen paremmista ehdoista, luovutus tapahtuu sopimuksen vakioehdoilla.

Lopuksi: Freesopimusten ehdoista voi aina neuvotella. Esimerkiksi tekijänoikeuden luovutuksen laajuus on asia, joka on syytä ottaa esille varsinkin freelancerin tarjotessa mediayhtiölle uniikkia tai muuten harvinaisen arvokasta materiaalia. Liitto kannustaa aitoihin ja tasavertaisiin neuvotteluihin. On edelleen täysin mahdollista myydä materiaalia esimerkiksi kertajulkaisuoikeudella tai ilman edelleenluovutusoikeutta ja samalla säilyttää oikeus myydä materiaalia myös muille mediayrityksille.

Eräs ehto, jonka muuttaminen ei aiheuta Sanomalle kustannuksia, mutta helpottaa freelancerin asemaa, on freelancerin oikeus käyttää kuvia ja tekstejä kaupallisissa kokoelmateoksissa (sopimuksessa oikeus kokoomateoksien julkaisemiseen koskee vain ei-kaupallisia teoksia).

Vastuukysymyksiä käsittelevässä kappaleessa 3. taas voi ehdottaa kohtien, jossa puhutaan tahallisesta ja huolimattomasta menettelystä muuttamista muotoon tahallinen tai törkeän huolimaton, jolloin freelancerin vahingonkorvausvastuu rinnastuu Sanoman työntekijään.

Nämä kommentit on tehty Sanoman alkuvuodesta 2019 freelancereille lähettämän sopimuksen pohjalta.

Hannu Hallamaa

Pin It on Pinterest