Etusivu » Palkkiot ja sopimukset » Yhteenveto avustajasopimuksista

Yhteenveto avustajasopimuksista

Sanoma Median sopimus

Sanoman freesopimuksen vastuuehto on viime aikoina mietityttänyt uusia freelancereita. Yleisön pyynnöstä käymme siis läpi sopimuksen kysymyksiä herättäneet kohdat.

  1. Palkkiot

Yhtiön julkaisemista tai julkaistavaksi hyväksymistä kuvista suoritetaan kuvauskohtainen palkkio kulloinkin tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. 

Julkaistu tai julkaistavaksi hyväksytty kuva jäljempänä Aineisto

Palkkio suoritetaan Freelancerin pankkitilille 14 päivän sisällä siitä, kun Yhtiö on hyväksynyt Aineiston julkaistavaksi ja vastaanottanut Freelancerin laskun.

Viime kädessä julkaisupäivää pidetään hyväksymispäivänä.

Kommentti: ”Viime kädessä julkaisupäivää pidetään hyväksymispäivänä.” tarkoittaa sitä, että jos Sanoma ja freelancer eivät aineiston luovuttamisen yhteydessä keskustele siitä, onko aineisto hyväksytty julkaistavaksi, julkaiseminen on tässä tapauksessa hyväksymispäivä. Eli luovuttaessaan aineiston Sanomalle freelancerin on syytä pyytää vahvistus sille, että Sanoma hyväksyy aineiston ja tämän jälkeen lähettää lasku.

Palkkio kattaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet.

Mikäli Freelanceria ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, suoritetaan palkkiosta ennakonpidätys Freelancerin toimittaman verokortin, tai jos verokorttia ei ole toimitettu, 60 %:n mukaan. Freelancer on velvollinen ilmoittamaan Yhtiölle merkitsemisestään ennakkoperintärekisteriin ja poistamisestaan siitä.

Kohdassa 2. Sanoman avustajasopimus pitää sisällään laajan oikeuksien luovutuksen. Tämä on tyypillistä mediayhtiöiden nykyään käyttämille avustajasopimuksille.

Luovutettavat oikeudet

Palkkiota vastaan Yhtiö ja sen konserniyhtiöt saavat Aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja yksinoikeudella kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet mukaan lukien Aineiston muuntelu-, muuttamis- ja edelleenluovutusoikeus.

Kommentti: Tämä tarkoittaa käytännössä hyvin laajaa oikeuksien ottamista: oikeutta julkaista työ missä vain, muuttaa sitä, myydä se edelleen ilman korvausta tekijälle, tehdä siitä kirja, syndikoida se… Edelleenluovutusoikeus on juridinen termi, joka tarkoittaa lupaa työn vapaaseen jälleenmyyntiin tai myös ilmaiseksi luovuttamiseen. Freelancer luovuttaa oikeudet koko kansainväliselle Sanoma-konsernille.

Freelancerilla ei ole ilman Yhtiön etukäteistä suostumusta oikeutta käyttää Yhtiölle tekemänsä kuvauksen yhteydessä ottamiaan, Aineistoon sisältymättömiä kuvia muutoin kuin yksityisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiinsa.

Kommentti: Sanomalle tehdyltä juttukeikalta otettuja kuvia ei siis saa myydä millekään muulle toimijalle tai käyttää oman yrityksen toiminnassa, paitsi portfoliossa (jäljempänä).

Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiöllä ja sen konserniyhtiöillä on oikeus käyttää Aineistoa pr-toiminnassaan ja markkinoinnissaan sekä vuosikertomuksissaan. Aineiston muusta markkinointikäytöstä sovitaan erikseen.

Kommentti: Sanoman omasta markkinointikäytöstä on syytä kertoa kuvattaville henkilöille.

Moraaliset oikeudet aineistoon eivät siirry Yhtiölle tai sen konserniyhtiöille. Niiden on näin ollen Aineistoa käyttäessään ilmoitettava tekijä hyvän tavan mukaisesti. Yhtiö ja sen konserniyhtiöt eivät saa muuttaa Aineistoa tekijän arvoa loukkaavalla tavalla taikka julkaista, välittää tai saattaa Aineistoa muutoin yleisön saataviin tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Kommentti: Sanoma News korostaa, että moraaliset oikeudet jäävät tekijälle. Totta, sillä Suomen laki ei anna muuta mahdollisuutta. Moraalisia oikeuksia ei voi luovuttaa, ja Sanoma takaa tekijälle täsmällisesti lain määrittelemät vähimmäisoikeudet.

Freelancerilla on Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden kanssa rinnakkainen oikeus käyttää Aineistoa omissa näyttelyissään tai yhteisnäyttelyissä, työnsä portfoliotyyppisessä markkinoinnissa sekä ei-kaupallisissa kokoomateoksissaan.

Kommentti: Freelancerille jää siis ainoastaan Sanoman kanssa rinnakkainen oikeus käyttää työtään omissa näyttelyissään. Tämä oikeus ei koske esimerkiksi omista töistä tehtyjä koostekirjoja.

Freelancer vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin ja ymmärtävänsä, että sen tällä sopimuksella Yhtiölle ja sen konserniyhtiöille luovuttamat oikeudet Aineistoon kattavat myös sellaiset tulevat Aineiston käyttömuodot ja -tekniikat sekä aineiston jakelukanavat ja tallennusalustat (kuten esimerkiksi lehdet, kirjat, erilliset tietokannat, digitaaliset tallenteet, on-line- ja mobiiliyhteydet ym. nykyiset ja tulevat käyttömuodot ja -tekniikat, jakelukanavat ja tallennusalustat), joita ei vielä sopimuksen allekirjoitushetkellä voida yksilöidä ja jotka syntyvät esimerkiksi kansainvälisen tai kansallisen tekijänoikeussopimuksen tai -lainsäädännön tai oikeuskäytännön muuttumisen tai teknologian kehittymisen seurauksena.

Kommentti: Sanoma ostaa siis oikeuden kaikkiin mahdollisiin tuleviin tapoihin käyttää aineistoa.

Vastuukysymyksiä käsittelee seuraava sekä toimittajille että kuvaajille tarjotussa sopimuksessa oleva ehto:

3. Freelancerin oikeudet ja velvollisuudet

Freelancer vastaa siitä, että hänellä on valtuudet myöntää edellä kohdassa 2 tarkoitetut oikeudet Yhtiölle ja sen konserniyhtiöille. Freelancer vastaa lisäksi siitä, että hän on hankkinut valokuvattavilta kaikki Aineiston tämän sopimuksen mukaiseen käyttöön ja luovutukseen liittyvät asianmukaiset luvat ja suostumukset, sikäli kuin se on objektiivisesti arvioiden mahdollista.

Freelancerin tulee, sikäli kuin se on objektiivisesti arvioiden mahdollista, informoida etukäteen valokuvattavaa Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden tämän sopimuksen mukaisista oikeuksista Aineistoon (mukaan lukien se, että Aineistoa voidaan käyttää Sanoma-konsernin laajuisesti sekä luovuttaa edelleen käytettäväksi). Mikäli valokuvattava haluaa rajoittaa Aineiston käyttöä tämän sopimuksen mukaisesta käytöstä, tulee Freelancerin informoida tästä Yhtiötä ennen Aineiston luovuttamista.

Kommentti: Freelancer ei luonnollisesti voi hankkia suostumusta sellaiseen käyttöön, josta hän ei ole henkilöä valokuvatessaan tietoinen. Sanoman on siis kerrottava freelancerille riittävällä tarkkuudella, missä viestimissä kuvia tullaan käyttämään, jotta freelancer voi informoida/hankkia suostumuksen kuvattavalta. Journalistiliiton mielestä on selvää, että jos Sanoma haluaa käyttää kuvia tavalla, josta freelancer ei ollut kuvausta suorittaessaan tietoinen, vastuu luvan/suostumuksen hankkimiseen on Sanomalla. Freelancerin tulee ottaa sopimusehtojen mukaisesti kuvan käytön laajuus aina esille kuvattavan kanssa, ja informoida kuvattavaa tämän oikeudesta rajoittaa kuvan käyttämistä (kappaleen 2. viimeinen lause).

Osapuolet voivat perustelluissa yksittäistapauksissa sopia Aineiston käyttöä koskevista rajoituksista ennen Aineiston luovuttamista Yhtiölle. Tällainen sopiminen tulee tehdä kirjallisesti (esim. sähköpostitse).

Kommentti: On hyvä huomata, että käytön rajoittamisesta pitää ilmoittaa Sanomalle kirjallisesti, sillä muuten rajoittaminen ei ole pätevää.

Freelancer vastaa Yhtiölle ja sen konserniyhtiöille edellä tarkoitettujen velvollisuuksiensa rikkomiseen perustuvista kolmansien osapuolten vaatimista korvauksista ja niihin liittyvistä oikeudenkäyntikuluista sekä muista kustannuksista, mikäli Freelancer on rikkonut velvoitteitaan tahallisesti tai huolimattomalla menettelyllä.

Freelancer tiedostaa, että Freelancer voi osaltaan olla vastuussa Aineiston sisällön julkaisemiseen perustuvista rikoksista, kuten kunnian ja yksityisyyden loukkaamisista. Freelancer vastaa Yhtiölle ja sen konserniyhtiöille näiden Freelancerin puolesta suorittamista korvauksista kolmansille osapuolille sekä niihin liittyvistä oikeudenkäyntikuluista ja muista kustannuksista, mikäli ne perustuvat Freelancerin tahalliseen tai huolimattomaan menettelyyn.

Kommentti: Journalistiliiton näkemyksen mukaan tämä kohta vastaa normaalia vahingonkorvausvelvollisuutta yritysten välisissä suhteissa. Liitto kuitenkin muistuttaa, että palkansaajaan rinnastettava freelancer on vastuussa vain tahallisesta tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetusta vahingosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos freelancer on vilpittömästi pyrkinyt toimimaan sopimuksen mukaisesti, Sanoma ei voi kohdistaa freelanceriin vahingonkorvausvaatimusta. Ehtoa lukiessa on kuitenkin hyvä muistaa, että freelancerit katsotaan tavallisesti yrittäjiksi. Journalistiliitolla ei ole tietoa tapauksista, joissa Sanoma olisi freelancer-sopimuksen perusteella vaatinut freelanceria korvaamaan Sanoman kolmansille osapuolille maksamia korvauksia.

Sopimuksen hännästä löytyy kaksi ehtoa.

  • Muut ehdot

Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus Sanoma-konsernin sisäisesti sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

Kommentti: Tämä tarkoittaa sitä, että jos Sanoma esimerkiksi myy lehden, jota freelancer avustaa, voi Sanoma siirtää sopimuksen lehden ostaneelle yhtiölle. Luonnollisesti freelancer voi tällöin irtisanoa sopimuksen, jos ei halua tehdä yhteistyötä ostajayrityksen kanssa.

Nämä avustamista koskevat ehdot koskevat kaikkea allekirjoittaneiden välillä sovittavaa freelancer-toimintaa, ellei toisin ole erikseen sovittu. 

Kommentti: Jos freelancerilla on käsissään jotakin sellaista materiaalia, jonka myynnissä neuvotteluasema on tavallista vahvempi, pitää freelancerin neuvotella Sanoman kanssa ko. materiaalin myyntiehdoista erikseen. Jos freelancer ja Sanoma eivät sovi erikseen paremmista ehdoista, luovutus tapahtuu sopimuksen vakioehdoilla.

Lopuksi: Freesopimusten ehdoista voi aina neuvotella. Esimerkiksi tekijänoikeuden luovutuksen laajuus on asia, joka on syytä ottaa esille varsinkin freelancerin tarjotessa mediayhtiölle uniikkia tai muuten harvinaisen arvokasta materiaalia. Liitto kannustaa aitoihin ja tasavertaisiin neuvotteluihin. On edelleen täysin mahdollista myydä materiaalia esimerkiksi kertajulkaisuoikeudella tai ilman edelleenluovutusoikeutta ja samalla säilyttää oikeus myydä materiaalia myös muille mediayrityksille.

Eräs ehto, jonka muuttaminen ei aiheuta Sanomalle kustannuksia, mutta helpottaa freelancerin asemaa, on freelancerin oikeus käyttää kuvia ja tekstejä kaupallisissa kokoelmateoksissa (sopimuksessa oikeus kokoomateoksien julkaisemiseen koskee vain ei-kaupallisia teoksia).

Vastuukysymyksiä käsittelevässä kappaleessa 3. taas voi ehdottaa kohtien, jossa puhutaan tahallisesta ja huolimattomasta menettelystä muuttamista muotoon tahallinen tai törkeän huolimaton, jolloin freelancerin vahingonkorvausvastuu rinnastuu Sanoman työntekijään.

Nämä kommentit on tehty Sanoman alkuvuodesta 2019 freelancereille lähettämän sopimuksen pohjalta.

Hannu Hallamaa

Pin It on Pinterest