Etusivu » Palkkiot ja sopimukset » Valokuvanmyynnin vakioehdot

Valokuvanmyynnin vakioehdot

Valokuvan ja multimedian oikeuksien luovuttamisen vakioehdot

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto, Finnfoto ry, Suomen Journalistiliitto ry, Suomen freelance-journalistit ry, Suomen Kameraseurojen Liitto ry, Suomen Lehtikuvaajat, Suomen Ammattiluontokuvaajat ry, Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry, Fimage ry, Suomen Ammattivalokuvaajat ry, Valokuvauksen Opiskelijat ry, Pyramid Europe.

1. Soveltamisala ja määritelmät

Tekijällä tarkoitetaan aineiston myyjää, joka toimittaa aineiston ostajalle. (Tekijä)

Aineistolla tarkoitetaan toimeksiannon kohteena olevaa julkaisualustasta riippumatonta valokuvaa, ääntä, multimediaesitystä, videokuvaa tai näiden yhdistelmiä. (Aineisto)

Ostajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ostaa tietynlaajuisen tekijänoikeuden teokseen. (Ostaja)

Metadatalla tarkoitetaan näkyvää tai näkymätöntä tietoa aineistossa, joka sisältää tunnistetiedot siitä: kenellä on tekijänoikeus aineistoon, tekijän yhteystiedot, millä välineellä aineisto on tallennettu ja mahdolliset aineiston avainsanat. Metadata mahdollistaa aineiston yksilöinnin ja etsinnän tallennusvälineeltä, kuten esimerkiksi verkosta. Aineiston myynnissä sovelletaan jäljempänä mainittuja ehtoja, mikäli muusta ei ole kirjallisesti osapuolten kesken sovittu.

2. Toimeksiannosta sopiminen

Toimeksiannosta tehdään Ostajan ja Tekijän välillä sopimus, mikäli mahdollista kirjallisena tai sähköpostitse. Toimeksiannosta sovittaessa määritellään sen kohteena olevan aineiston laatu, laajuus, valmistumisaika, hinta, kuvien määrä, aihe ja muut mahdolliset toimeksiantoon sisältyvät ehdot ja kulut. Mikäli Ostaja tekee sovittuun toimeksiantoon sellaisia muutoksia tai lisäyksiä, jotka aiheuttavat Tekijälle lisäkustannuksia tai lisätyötä, Ostajan on maksettava nämä tekijän normaalien taksojen mukaan jo hyväksytyn toimeksiannon lisäksi. Tekijän työtä ei voi hylätä tyyliin tai sommitteluun liittyvillä syillä.

3. Käyttöoikeuden laajuus

Tekijälle kuuluvat tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet. Selvyyden vuoksi todetaan, että Tekijä voi käyttää Aineistoa omassa markkinointi- ja portfoliokäytössä.

Aineiston käyttöoikeus luovutetaan Ostajalle vain ennalta sovittuihin tarkoituksiin, medioihin, maantieteellisiin alueisiin ja ajanjaksoon. Mikäli käyttöoikeutta halutaan laajentaa, siitä sekä maksettavasta lisäkorvauksesta on sovittava Tekijän kanssa ennen tällaista lisäkäyttöä. Aineiston käyttöoikeus alkaa sitä koskevan laskun maksupäivästä. Aineistoa ei saa käyttää millään tavoin ennen laskun maksamista ilman erillistä, tekijältä saatua lupaa, ja tällä tavalla myönnetty mahdollinen lupa peruuntuu automaattisesti ellei laskua ole eräpäivään mennessä maksettu. Tilaaja ei voi myydä tai luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Tekijällä on oikeus käyttää samaa Aineistoa samanaikaisesti oman työnsä mainostamisessa. Sovitun yksinoikeusajan jälkeen Tekijä voi uudelleen myydä Aineiston käyttöoikeuden haluamallaan tavalla. Ostaja kunnioittaa tekijänoikeuslakia ja siellä turvattuja moraalisia oikeuksia, joiden mukaan Tekijän nimi on mainittava julkaisun yhteydessä hyvän tavan mukaisesti, eikä Aineistoa saa käyttää tekijää loukkaavassa tarkoituksessa. Ostaja ei saa poistaa aineistosta metadataa.

4. Myyntihinta ja sen suorittaminen

Myyntihinta on Tekijän ja Ostajan välillä sovittu palkkio. Mikäli palkkiosta ei ole sovittu, on palkkio Tekijän veloittama käypä hinta, joka määräytyy luovutettavan käyttöoikeuden laajuuden ja käytetyn ajan mukaan. Sen määrittelyssä otetaan huomioon toimeksiannon laatu, laajuus ja se, että Tekijä on itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja.

Maksuajasta sovitaan osapuolten kesken toimeksiannon yhteydessä. Jollei muuta ole sovittu, noudatetaan Tekijän käyttämää maksuehtoa. Osapuolten kesken voidaan sopia ennakkomaksusta, joka vähennetään lopullisesta palkkiosta.

5. Este ja viivästys

Mikäli toimeksianto osoittautuu Tekijästä riippumattoman, ennalta-arvaamattoman ylivoimaisen esteen johdosta mahdottomaksi suorittaa, on Tekijällä oikeus korvaukseen hänelle kertyneistä kuluista ja jo tehdystä työstä.
Mikäli toimeksiannon suorittaminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, tulee Tekijän välittömästi ilmoittaa asiasta tilaajalle toimeksi annon jatkamisesta tai keskeyttämisestä sopimiseksi. Mikäli toimeksianto keskeytetään, sovitaan Tekijälle mahdollisesti syntyneiden kulujen korvauksesta. Mikäli toimeksiannon toteuttaminen viivästyy tekijästä johtuvasta muusta kuin ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä, on Ostajalla tehtävän kannalta olennaisen viivästymisen sattuessa oikeus vahingon korvaukseen. Korvauksen määrä ei kuitenkaan voi ylittää sovittua tai kohtuullista palkkiota.

6. Ostajan oikeudet ja velvollisuudet

Tekijä ei ole lähtökohtaisesti hankkinut Aineistossa esiintyviltä lupia tai suostumuksia Aineiston käyttöön. Mikäli asiakas käyttää aineistoa sellaisessa yhteydessä, joka Aineiston kohteiden oikeudenomistajien suostumus on tarpeen, vastaa Ostaja itse tällaisten suostumusten hankkimisesta.

Mikäli Aineistossa käytetään kohteita, joihin kolmansilla osapuolilla on tekijänoikeus, muu immateriaalioikeus, Ostajan on hankittava luvat niiden kuvaamisen ja ostaja vastaa niiden kuvaamisesta aiheutuvista

kustannuksista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Ostaja vastaa kolmansien osapuolten vaatimuksista.

Aineiston luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle on sovittava erikseen. Ostajan on otettava nämä sopimuksen oikeudet ja velvollisuudet sopimuksen osaksi, kun Ostaja luovuttaa aineistoa kolmannelle osapuolelle. Ostaja ei saa supistaa edelleen luovutuksessa Tekijälle kuuluvia tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia.

7. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Toimeksiantosuhdetta koskevissa erimielisyystapauksissa osapuolet ensin neuvottelevat keskenään.

Toimitus- ja myyntiehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Tekijän kotipaikan alioikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Pin It on Pinterest