Etusivu » Palkkiot ja sopimukset » Mallisopimuksia toimeksiantoihin

Mallisopimuksia toimeksiantoihin

Alla on malleja toimeksiannoista sopimiseen. Valitse itsellesi ja toimeksiantajallesi sopivin tekijänoikeuden luovutuksen laajuus. Muista, että mitä laajempia oikeuksia luovutat, sitä korkeampi palkkio siitä on sovittava. Ehtojen alla, nuolella merkityissä kohdissa, on avattu sopimuskohtien sisältöä.

SOPIMUS FREELANCE-TOIMEKSIANTOIHIN SOVELLETTAVISTA EHDOISTA

Allekirjoittaneet __________________________________, jäljempänä

Freelancer, ja ________________________, jäljempänä Toimeksiantaja, ovat sopineet
seuraavista ehdoista, joilla toimeksiantaja ostaa freelance-työtä julkaisemiinsa journalistisiin tuotteisiin, jäljempänä Julkaisu. Sopimus koskee tilattuja valokuvia, piirroskuvituksia, liikkuvaa kuvaa sekä tekstiä, jäljempänä Aineisto.

1. Palkkio

Palkkio suoritetaan Freelancerin pankkitilille joko laskun mukaan tai 14 päivän sisällä siitä, kun Toimeksiantaja on hyväksynyt Aineiston julkaistavaksi ja vastaanottanut Freelancerin laskun.

Palkkio kattaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet.

Arvonlisäverorekisteriin merkityllä Freelancerilla on oikeus lisätä palkkion arvonlisäverolliseen osuuteen kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muita tietoja:________________________________________________________

2. Luovutettavat oikeudet

(VALITSE ITSELLESI SOPIVIN VAIHTOEHTO JA POISTA LOPUT!)

a) Palkkiota vastaan Toimeksiantaja saa Aineistoon ensi- ja kertajulkaisuoikeuden siinä Julkaisussa, johon Aineisto on ostettu. Oikeus koskee vain Julkaisun painettua versiota.

-> Tällä ehdolla materiaalin saa julkaista painetussa lehdessä tai, jos kyse on vain verkossa julkaistavasta tuotteesta, niin tuossa verkkotuotteessa. Ei kata lehden verkkoversiota tai iPad-versiota tms.

tai

b) Palkkiota vastaan Toimeksiantaja saa Aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja kertajulkaisuoikeuden siinä Julkaisussa, johon Aineisto on ostettu, painetuissa versiossa ja Julkaisun verkkoversiossa.

tai

c) Palkkiota vastaan Toimeksiantaja saa Aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja kertajulkaisuoikeuden siinä Julkaisussa, johon Aineisto on ostettu, painetuissa ja sähköisissä muodoissa kaikilla jakelualustoilla. Toimeksiantajalla on Aineistoon edelleenluovutusoikeus siltä osin kuin se on tarpeen Julkaisun eri jakelukanavien käyttämiseksi.

-> Materiaalin saa julkaista lehdessä, sekä sen verkko- ja lukulaiteversioissa ja mahdollisissa muissa jakelukanavissa, joita julkaisuhetkellä on. Ei kata uusintakäyttöä tai myöhemmin lehden brändin alla koostettavia tuotteita. Rajoitettu edelleenluovutusoikeus tarvitaan sellaisten jakelualustojen käyttämiseen, joissa varsinainen jakelija on joku muu kuin lehden julkaisija (käytännössä Ipad).

tai

d) Palkkiota vastaan Toimeksiantaja saa Aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja vapaan oikeuden käyttää Aineistoa siinä Julkaisussa johon Aineisto on ostettu, sekä kaikissa tämän Julkaisun brändin alla julkaistavissa journalistisissa tuotteissa jakelukanavasta riippumatta. Toimeksiantajalla on Aineistoon edelleenluovutusoikeus siltä osin kuin se on tarpeen Julkaisun eri jakelukanavien käyttämiseksi.

-> Materiaalin voidaan julkaista kuten edellä, mutta myös uudestaan myöhemmin. Lisäksi sitä voidaan käyttää lehden brändin alla myöhemmin julkaistavissa journalistissa tuotteissa. Siis esimerkiksi Glorian ruokajutuista koostetussa Gloria keittokirjassa. Rajoitettu edelleenluovutusoikeus tarvitaan sellaisten jakelualustojen käyttämiseen, joissa varsinainen jakelija on joku muu kuin lehden julkaisija (käytännössä Ipad).

tai

e) Palkkiota vastaan Toimeksiantaja saa Aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja vapaan oikeuden käyttää Aineistoa kaikissa Toimeksiantajan kulloinkin hallinnoimien brändien alla julkaistavissa Julkaisuissa kaikissa jakelutavoilla. Toimeksiantajalla on edelleenluovutusoikeus siltä osin kuin se on tarpeen eri jakelukanavien käyttämiseksi.

-> Yhtiö saa käyttää materiaalia vapaasti omassa toiminannassaan ja julkaista sen lehdissään tai niitten erilaisissa sähköversioissa. Yhtiö voi myös käyttää erilaisissa verkkotuotteissa (esim. SMF:n kiloklubi). Rajoitettu edelleenluovutusoikeus tarvitaan sellaisten jakelualustojen käyttämiseen, joissa varsinainen jakelija on joku muu kuin lehden julkaisija (käytännössä Ipad).

tai

f) Palkkiota vastaan Toimeksiantaja saa Aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja vapaan oikeuden käyttää Aineistoa kaikissa Toimeksiantajan kulloinkin hallinnoimien brändien alla julkaistavissa Julkaisuissa kaikissa jakelutavoilla sekä oikeuden luovuttaa Aineisto vastaavilla tavoilla käytettäväksi Toimeksiantajan konserniyhtiöiden journalistisissa tuotteissa. Toimeksiantajalla on edelleenluovutusoikeus kolmansille tahoille siltä osin kuin se on tarpeen eri jakelukanavien käyttämiseksi.

-> Halutessasi voit lisätä tekijänoikeusehtoon myös tämän alla olevan (g) ehdon, jolloin toimeksiantaja saa puolestasi myydä aineistoasi eteenpäin ja sinulle tulee siitä korvaus.

g) Edellä sovitun lisäksi Toimeksiantajalla on oikeus luovuttaa aineistoa julkaistavaksi Toimeksiantajan konserniyhtiöiden tai kolmansien tahojen journalistisissa tuotteissa. Tästä maksetaan Freelancerille palkkio joka on ___ % luovutetun aineiston alkuperäisestä hinnasta, kuitenkin luovutettaessa kolmannelle taholle, aina vähintään 50 % siitä hinnasta, minkä tämä taho luovutuksesta maksaa.

(Esimerkiksi mallipohja ehdoilla e + g tai mallipohja ehdoilla f+g.)

_______________________

Toimeksiantajalla on oikeus käyttää Aineistoa sen Julkaisun markkinoinnissa, jossa Aineisto on julkaistu, edellyttäen, että aineisto esiintyy markkinoinnissa kyseisen Julkaisun osana. Toimeksiantaja vastaa kuvattavilta ja haastateltavilta markkinointikäyttöön mahdollisesti tarvittavien suostumusten ja lupien hankkimisesta.

-> Edellinen kappale jää pois, jos tekijänoikeusehto on kertajulkaisuoikeus.

Aineiston muusta käytöstä sovitaan erikseen.

Freelancer sitoutuu ilman Toimeksiantajan etukäteistä suostumusta olemaan käyttämättä tai luovuttamatta Aineistoa tavalla, joka kilpailee suoraan tällä sopimuksella luovutettujen käyttöoikeuksien kanssa. Kaikissa tilanteissa freelancerilla on kuitenkin oikeus käyttää aineistoa työnäytteissään, näyttelyissään ja kokoomateoksissaan.

-> Tämä voidaan haluttaessa ottaa pois, jolloin Freelancerilla tekijänoikeuden haltijana on vapaa hyödyntämisoikeus Aineistoon.

Toimeksiantajalla on oikeus editoida aineistoa hyvän journalistisen tavan mukaisesti.

Toimeksiantaja sitoutuu kunnioittamaan Freelancerin moraalisia tekijänoikeuksia.

Aineistoa käytettäessä tekijä on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti. Toimeksiantaja ei saa muuttaa Aineistoa tekijän arvoa loukkaavalla tavalla taikka julkaista, välittää tai saattaa Aineistoa muutoin yleisön saataviin tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Sopimuksella ei ole vaikutusta Freelancerin Kopiosto-oikeuksiin.

3. Freelancerin oikeudet ja velvollisuudet

Freelancer vastaa siitä, että hänellä on oikeudet myymäänsä Aineistoon.

Mikäli kolmas taho loukkaa toimeksiantajalle tämän sopimuksen nojalla luovutettuja oikeuksia käyttämällä Aineistoa luvattomasti, on toimeksiantajalla tältä osin itsenäinen rinnakkainen Aineiston tekijänoikeutta koskeva kanneoikeus.

-> Toimeksiantajilla on usein huoli siitä, että mikäli joku taho, esim. kilpaileva lehti, luvatta julkaisee samaa aineistoa, on valta vaatimusten esittämiseen ja oikeustoimien aloittamiseen tätä tahoa vastaan yksi tekijänoikeuksien haltijalla. Jos tekijänoikeuksia ei ole luovutettu Toimeksiantajalle, ei tämä pysty normaalisti aloittamaan toimia luvattoman käytön estämiseksi, vaan on Freelancerin aktiivisuuden ja käräjöintivalmiuden varassa. Tällä sopimusehdolla Toimeksiantajalle taataan oikeus ryhtyä oma-aloitteisesti toimiin esimerkiksi yksinoikeuttaan loukkaavan materiaalin käytön suhteen.

Freelancer vastaa aineiston käyttöön perustuvista kolmansien osapuolien toimeksiantajaan kohdistamista vaatimuksista ja niihin liittyvistä tarpeellisista kustannuksista, mikäli ne perustuvat freelancerin tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttamaan vahinkoon.

-> Laki tuntee kolme tuottamuksen astetta, lievä, normaali ja törkeä. Palvelua myyvän yrittäjän vahingonkorvausvastuu määrittyy normaalisti niin, että tämä vastaa aiheuttamastaan vahingosta, mikäli ei pysty osoittamaan menetelleensä huolellisesti. Siis myös lievä tuottamus aiheuttaa vahingonkorvausvastuun ja lisäksi näyttötaakka huolellisuudesta on yrittäjällä itsellään. Sopimuksen ehdolla tuota vastuuta rajataan hiukan. Vastuu syntyy vasta normaalista, ei lievästä, huolimattomuudesta ja näyttötaakka huolimattomuudesta on ensisijaisesti korvauksen vaatijalla.

4. Muut ehdot

Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

Lisätietoja_______________________________________________________

Nämä ehdot koskevat kaikkea allekirjoittaneiden välillä sovittavaa freelancer-toimintaa, ellei toisin ole erikseen sovittu. Mikäli osapuolten välillä ei ole jostain asiasta tässä tai muutoin sovittu, noudatetaan VKL-SJL freelance-tehtävien toimitus ja myyntiehtoja (21.5.2001).

Sopimuksen irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

5. Allekirjoitukset

Bloggaajan sopimuspohja

Ohessa mallisopimuspohja, jota voit käyttää apuna neuvotellessasi blogisi julkaisemisesta.

Viimeaikoina lehtitalot ovat houkutelleet bloggaajia linkittämään blogejaan omille verkkosivustoilleen. Ole tarkkana, mihin hintaan ja millaisilla ehdoilla teet työtäsi. Harrastuspohjalta syntyneestä blogista voi tulla taakka, jos sitoudut sen päivittämiseen ilman mahdollisuutta lomiin tai sairastumiseen. Jos sitoudut tekemään työtä, siitä on saatava myös korvaus. Ole tarkkana, ettei blogiaineistosi muodostu ilmaiseksi kuva- ja tekstiaineiston lähteeksi mediayritykselle.

bloggajasopimus.pdf

Muita sopimuspohjia

Freesopimusmalli_2012_f
Freesopimusmalli_2012_fg
Freesopimusmalli_2012_b
Freesopimusmalli_2012_c

Pin It on Pinterest