Etusivu » Palkkiot ja sopimukset » Alan kauppatapasopimus

Alan kauppatapasopimus

VKL-SJL Freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehdot

VKL – SJL 20.5.2005

1. Soveltamisala

Allekirjoittaneet liitot ovat sopineet, että Viestinnän Keskusliiton VKL:n jäsenyritysten ja Suomen Journalistiliiton jäseninä olevien vapaiden journalistien välisissä freelancer-tehtävissä sovelletaan jäljempänä sovittuja periaatteita, mikäli muusta ei ole kirjallisesti osapuolten kesken sovittu.

Freelancer-journalisti, jäljempänä tekijä ja tiedotusväline, jäljempänä ostaja, voivat käyttää näiden toimitus- ja myyntiehtojen liitteinä olevia mallisopimuslomakkeita toimeksiannosta tai pysyvämmästä avustussuhteesta sovittaessa. Toimitus- ja myyntiehtojen 3., 5. ja 8. kohtia noudatetaan myös tarjotun aineiston osalta.

Aineistolla tarkoitetaan toimeksiannon kohteena olevaa ja julkaistavaksi tarkoitettua tekijänoikeudellista tai muuta materiaalia.

Näiden toimitus- ja myyntiehtojen mukaisista toimeksiannoista sovittaessa otetaan huomioon, että tekijä on itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, joka vastaa eläke- ja sosiaaliturvansa sekä lomiensa järjestämisestä. Ne sisällytetään tekijän ja ostajan välillä sovittuun kokonaispalkkioon.

Toimeksiannon suorittamiseen liittyvät suoranaiset kulut ja kustannukset sisällytetään eriteltyinä palkkioon.

Palkkiossa otetaan erikseen huomioon ostajalle luovutettavien käyttöoikeuksien laajuus, mikäli se poikkeaa näistä myyntiehdoista.

2. Toimeksiannosta sopiminen

Toimeksiannosta tehdään ostajan ja tekijän välillä sopimus, mikäli mahdollista kirjallisena.

Toimeksiannosta sovittaessa määritellään sen kohteena olevan aineiston laatu, laajuus, valmistumisaika, hinta ja muut mahdolliset toimeksiantoon sisältyvät ehdot.

3. Myyntihinta ja sen suorittaminen

Myyntihinta on tekijän ja ostajan välillä sovittu palkkio. Mikäli palkkiosta ei ole sovittu, on palkkio tekijän veloittama käypä hinta. Sen määrittelyssä otetaan huomioon toimeksiannon laatu, laajuus ja se, että tekijä on itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja.

Maksuajasta sovitaan osapuolten kesken toimeksiannon yhteydessä. Jollei muuta ole sovittu, noudatetaan tekijän käyttämää maksuehtoa ja kohtuullista viivästyskorkoa. Laskutus tapahtuu ostajan saatua ja hyväksyttyä toimeksiannon edellyttämän valmiin aineiston.

Osapuolten kesken voidaan erityisestä syystä sopia ennakkomaksusta, joka vähennetään lopullisesta palkkiosta.

4. Este ja viivästys

Mikäli toimeksianto osoittautuu tekijästä riippumattoman, ennalta-arvaamattoman ylivoimaisen esteen johdosta mahdottomaksi suorittaa, on tekijällä oikeus kohtuulliseen korvaukseen hänelle kertyneistä kuluista.

Mikäli toimeksiannon suorittaminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, tulee tekijän välittömästi ilmoittaa asiasta ostajalle toimeksiannon jatkamisesta tai keskeyttämisestä sopimiseksi. Mikäli toimeksianto keskeytetään, sovitaan tekijälle mahdollisesti syntyneiden kulujen korvauksesta.

Mikäli toimeksiannon toteuttaminen viivästyy tekijästä johtuvasta syystä, on ostajalla tehtävän kannalta olennaisen viivästymisen sattuessa oikeus vahingon korvaukseen. Korvauksen määrä ei kuitenkaan voi ylittää sovittua tai kohtuullista palkkiota.

Mikäli ostaja tai tekijä peruuttavat tai keskeyttävät toimeksiannon toisesta osapuolesta riippumattomasta syystä, on peruutukseen tai keskeytykseen syytön osapuoli oikeutettu syntyneiden kulujen ja vahingon korvaamiseen, kuitenkin enintään sovitun tai kohtuullisen palkkion rajoissa.

5. Ostajan oikeudet toimeksiannon kohteena olevaan aineistoon

Toimeksiannosta sovittaessa osapuolet sopivat aineiston käyttöoikeuksien laajuudesta.

Jos toisin ei sovita, käyttöoikeudet ovat seuraavat:

Ostajalla on aineiston ensijulkaisuoikeus ja vapaa käyttöoikeus.

Ostajalla on oikeus luovuttaa aineisto edelleen vain, jos luovutuksen kohteena on kustantajan tietovarantoon perustuva uusi tuote toteutus- ja jakelutavasta (lehdet, digitaaliset tallenteet, on-line yhteydet ym.) riippumatta, eikä yksinomaan nimetyn freelancerin tuotanto.

Ostajalla on yksinoikeus aineistoon tekijän tietoon saatettujen käyttötarkoitusten edellyttämässä laajuudessa.

Ostajalla on oikeus editoida aineistoa vain hyvän tavan ja vallitsevan toimituksellisen käytännön mukaisesti.

Oikeus tilauksesta valmistettuun valokuvaan kuuluu tilaajalle, jollei toisin ole nimenomaan sovittu. Valokuvaaja saa kuitenkin yleiseen tapaan panna kuvan näytteille mainostarkoituksessa, mikäli tilaaja ei sitä kiellä.

Valokuvaamalla valmistetun muotokuvan tilaajalla on, vaikka valokuvaaja on pidättänyt itselleen oikeuden kuvaan, oikeus antaa lupa muotokuvan ottamiseen sanomalehteen, aikakauskirjaan tai elämänkerralliseen kirjoitukseen, jollei valokuvaaja erikseen ole pidättänyt itselleen oikeutta kieltää sitä.

Tekijällä on oikeus tulla nimen ja esittelyn yhteydessä mainituksi vapaana journalistina kussakin käyttöyhteydessä vallitsevan käytännön mukaisesti.

Riippumatta siitä, mitä oikeuksia luovutetaan, tekijällä on oikeus käyttää aineistoa näyttelyissään ja kokoomateoksissaan. Lisäksi sovitaan tarvittaessa erikseen originaalien arkistoinnista. Se osapuoli, jonka haltuun materiaali jää, on velvollinen huolehtimaan siitä asianmukaisesti.

6. Puutteellinen tai virheellinen suoritus

Mikäli suoritettu toimeksianto on puutteellinen tai virheellinen, ostaja voi ilman eri korvausta edellyttää kohtuullisessa ajassa sen korjaamista tai täydentämistä sopimuksen mukaiseksi.

Mikäli puutteellista tai virheellistä aineistoa ei aikataulusyistä voida korjata tai täydentää ja se jää sen vuoksi julkaisematta, ei ostaja ole korvausvelvollinen, jos virhe on olennainen ja tekijän olisi pitänyt se ymmärtää.

7. Toistuvat toimeksiannot

Mikäli ostajan ja tekijän välillä sovitaan toistuvista tai useista peräkkäisistä toimeksiannoista, voivat osapuolet huolimatta siitä, ettei heidän välillään vallitse työsopimussuhdetta, sopia, että tekijä pidättäytyy myymästä ostajan tilaamaan aineistoon rinnastettavaa aineistoa kilpaileville viestimille.

Toistaiseksi voimassa olevan, toistuvia toimeksiantoja sisältävän toimeksiantosuhteen irtisanomisesta voidaan tarvittaessa erikseen sopia osapuolten kesken. Irtisanomisajaksi suositellaan 2 kuukautta.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Toimeksiantosuhdetta koskevissa erimielisyystapauksissa osapuolet ensin neuvottelevat keskenään.

Toimitus- ja myyntiehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ostajan kotipaikan alioikeudessa, jollei osapuolten kesken sovita, että asia saatetaan välimiesoikeuden käsiteltäväksi.

Mahdolliseen välimiesoikeuteen nimeää kumpikin allekirjoittanut liitto yhden edustajan. He yhdessä valitsevat välimiesten puheenjohtajan.

9. Voimassaolo

Nämä toimitus- ja myyntiehdot ovat voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

VIESTINNÄN KESKUSLIITTO VKL

SUOMEN JOURNALISTILIITTO 

Pin It on Pinterest