Etusivu » Freetyön tietopankki » Sosiaaliturva » Sairausajan turva ja työterveys

Sairausajan turva ja työterveys

Sairastuminen voi sotkea yrittäjän elämän kuviot kunnolla. Miten järjestää sovitut keikat sairauden aikana? Jatkuvatko työt pitkän sairausloman jälkeen, jos toimeksiantajalle on aiheutunut ongelmia keikan peruuntumisesta tai lehtijutun pois jäämisestä? Mistä rahaa elämiseen, kun itse makaa sairaana vuoteessa?

Asioilla on onneksi tapana järjestyä. Sairaus ilmestyy yleensä yllättäen ja ei-toivottuna vieraana, mutta oman leivän turvaamiseksi kannattaa olla tietoinen jo etukäteen omasta sairausturvastaan.

Sairausvakuutuslaki turvaa Suomessa vakituisesti asuville sairauspäivärahan silloin, kun sairaus tai tapaturma aiheuttaa työkyvyttömyyden ja ansiotulojen menetyksen. Sairauspäivärahan edellytys on lääkärintodistus, josta työkyvyttömyys käy ilmi.

Sairauspäivärahaa haetaan Kelan sähköisestä asiointipalvelustawww.kelafi/asiointi tai Kelan toimistosta erillisellä lomakkeella, ja sitä pitää hakea neljän kuukauden kuluessa sairastumisesta.

Lomake kannattaakin täyttää ja laittaa Kelan käsiteltäväksi aikailematta. Hakemuksen liitteeksi pitää panna lääkäriltä saatu todistus.

Yrittäjälle YEL:n mukaan

Yrittäjänä saat sairastuessasi päivärahaa YEL-työtulojen mukaan. Jos olet maksanut itsellesi yrittäjäeläkettä, Kela laskee sairauspäivärahan tuoreimman YEL:in pohjalta. Kela saa viikoittain eläkevakuutusyhtiöiltä päivityksen maksetuista yrittäjäeläkkeistä, joten et tarvitse erillistä todistusta omasta vakuutusyhtiöstäsi, tiedot löytyvät Kelasta.

YEL on kallis, mutta sen ohittaminen tai alimitoittaminen saattaa käydä yrittäjälle ja hänen perheelleen vielä kalliimmaksi. On ikävää, jos sairastuminen tuo mukanaan myös köyhyyden.

Yrittäjän omavastuu on neljä päivää. Jos teet työtä sekä YEL-vakuutettuna yrit- täjänä että työsuhteisena työntekijänä, molemmat tulot otetaan mukaan päivära- han laskemisessa. Jos kumpikaan yllä olevista edellytyksistä ei täyty ja sairaus pitkittyy yli 2 kuukauden, voit saada sairausvakuutuksen minimipäivärahaa. Se on vuonna 2010 22,04 euroa arkipäivältä.

Tekijänoikeuskorvaukset eivät kerrytä sairauspäivärahaa. Niitä ei katsota työtuloksi.

Apurahansaajalle MYEL:n mukaan

MYEL-vakuutettu apurahansaaja saa sairauspäivärahaa MYEL-työtulon mukaan. MYEL-työtulo vaikuttaa joko edellisen vahvistetun verovuoden työtulona tai kuuden edellisen kuukauden ansiotasossa riippuen siitä kummalla perusteella laskenta tehdään. Apurahansaaja on oikeutettu Mela-sairauspäivärahaan neljän päivän omavastuuajan jälkeen siihen asti kunnes hänelle syntyy oikeus Kelan maksamaan sairauspäivärahaan. Lyhyiden alle yhdeksän arkipäivän sairauslomien osalta päivärahaa haetaan suoraan Melasta. Pidemmän sairauden perusteella hakemus tehdään Kelaan.

Mikäli apurahansaajalla on oikeus myös YEL:n perusteella maksettavaan lyhyen ajan sairauspäivärahaan, hänelle maksetaan kuitenkin vain MYEL:n mukainen päiväraha. Yhdeksän arkipäivän jälkeen Kelan kautta maksettavaan sairauspäivärahaan vaikuttavat MYEL-työtulon lisäksi niin yrittäjän YEL-työtulo kuin palkkatulokin.

Verollista tuloa

Päiväraha on verollista tuloa. Päivärahan ensimmäinen osa maksetaan kuudelta ensimmäiseltä arkipäivältä sairastumisen jälkeen ja sen jälkeen 25 arkipäivän erissä.

Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä sekä lauantailta ja aattopäiviltä. Sun- nuntailta, arkipyhiltä, vapunpäivältä ja itsenäisyyspäivältä päivärahaa ei makseta. Mela-sairauspäivärahaa maksetaan kuitenkin jokaiselta päivältä.

Jos sairaus jatkuu, myös oikeus sairauspäivärahaan jatkuu ilman erillistä oma- vastuuaikaa. Sairauspäivärahan enimmäiskesto on 300 arkipäivää.

Yrittäjä ei voi tehdä ansiotyötä ja saada sairauspäivärahaa samanaikaisesti. Jos olet sairaana ja yrität siitä huolimatta hoitaa työtehtäviäsi, sinun pitää ilmoittaa asiasta Kelaan. Muista, että jos teet työtä sairauslomalla ja joudut tapaturman uhriksi, vakuutus ei korvaa kustannuksia.

Jos päiväraha-asia vaikuttaa epäselvältä, se kannattaa käydä selvittämässä Kelan toimistossa. Moni asia löytyy myös Kelan nettisivulta www.kela.fi tai Kelan sairas- tamiseen liittyvien asioiden palvelunnumerosta 020 692 204.

Työterveyshuolto vapaaehtoista

Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia sekä ylläpitää ja edistää työ- ja toimintakykyä. Työsuhteessa olevat henkilöt kuuluvat automaattisesti työterveydenhuollon piiriin, jonka työnantaja järjestää omalla kustannuksellaan, tosin työterveyshuollon taso on hyvin kirjava. Monet ammattijärjestöt auttavat ja tukevat työterveyshuollon järjestämistä. Selvitä, onko omassa järjestössäsi tarjolla tällaisia palveluja ja järjestelyjä.

Yksinyrittäjänä voit halutessasi järjestää itsellesi työterveyshuollon. Laki ei kuitenkaan sinua tähän velvoita. Sen sijaan muita henkilöitä säännöllisesti ja työsuhteisesti työllistävä yrittäjä on velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon. Tällaisessakin tapauksessa yrittäjän oma työterveyshuolto on vapaaehtoista.

Työterveyshuollon palvelut voit järjestää yksityisessä lääkärikeskuksessa tai yksityisessä työterveyshuollossa tai terveyskeskuksissa. Kansanterveyslain perusteella kunnallisilla terveyskeskuksilla on velvollisuus järjestää yrittäjille ja pätkätyöläisille työterveyshuolto, johon kuuluu myös sairaanhoito. Nämä tulevat yhtenä pakettina, eli työterveyssopimuksen solminut käy vuosittain terveyskeskuksessa ns. työhöntulotarkastuksessa ja voi sen lisäksi käydä valittamassa työterveyslääkärilleen sairaudellisia vaivojaan.

Työterveyshuollosta täytyy tehdä kirjallinen sopimus yrittäjän ja palvelun järjestäjän kesken. Sopimuksesta pitää käydä ilmi muun muassa palvelujen sisältö ja laajuus.

YEL sairauden aikana?

Muutaman viikon tai kuukauden sairausloman ajalta ei YEL-vakuutusta kannata katkaista. Jos sairausloma kestää pidempään, esimerkiksi puoli vuotta, siitä kannattaa ilmoittaa kirjallisesti vakuutusyhtiöön ja pyytää vakuutusmaksujen sulkua sairausloman ajaksi. Työt aloitettuaan yrittäjä voi arvioida, pystyykö hän maksaman vakuutusmaksunsa sairauslomansa ajalta takautuvasti vai katkaiseeko hän YEL-vakuutuksensa viimeiseen päivään ennen sairauslomaa ja ottaa uuden.

Työterveyshuolto seuraa yrittäjän tai pätkätyöläisen terveydentilaa säännöllisillä terveystarkastuksilla. Tarkastusten sisältö voidaan räätälöidä yrittäjän tarpeiden mukaan. Jos työ kuormittaa yksipuolisesti tiettyjä lihasryhmiä tai on luonteeltaan epäsäännöllistä ja stressaavaa, näihin asioihin voidaan etsiä lisätietoja ja ohjausta työterveyshuollossa.

Kela korvaa yrittäjälle ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista 60 % ja sairaanhoidossa 50 % hyväksytyistä kuluista. Lopun voi vähentää yrityksen verotuksessa.

Kunnallinen terveyskeskus hakee korvaukset Kelalta tilitysmenettelynä. Terveyskeskusten järjestämä työterveyshoito on edullista, noin kymmenen euroa vuodessa yrittäjän kotikunnasta riippuen.

Jos työterveyshuolto järjestetään yksityisellä lääkäriasemalla, korvauksia hakee yrittäjä  itse.

Korvausta yksityislääkärin palkkiosta

Kela korvaa osan yksityislääkärin palkkioista. Sairausvakuutuslain mukaan korvaus on 60 % palkkiolle vahvistetun taksan määrästä. Käytännössä korvaus on noin 30–40 % lääkärin perimästä hoitomaksusta.

page32image1144

Kela korvaa myös osan yksityislääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon kus- tannuksista. Korvausta maksetaan 75 % taksan mukaisista kustannuksista, jotka ylittävät omavastuun. Kaikki taksaperusteet vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Taksoihin voi tutustua Kelan Internet-sivuilla Sairastaminen-osassa. Useimmiten Kela-korvauksen osuus vähennetään maksusta suoraan lääkärikeskuksessa tai yksityissairaalassa. Jos näin ei tapahdu, korvauksen voi hakea hoitopaikasta saatavalla lomakkeella Kelan toimistosta.

Kela maksaa korvausta myös yksityishammaslääkärin palkkioista, suuhygienistin itsenäisesti antaman hoidon kustannuksista (kun hoito perustuu yksityisham- maslääkärin määräykseen) sairauden tai kuntoutuksen vuoksi tehdyistä matkoista sekä lääkärin määräämistä lääkkeistä.

Kuntoutuksesta uutta puhtia

Kuntoutus kuulostaa mummojen jumppauttamiselta, mutta sitä se ei ole. Kuntoutus on laaja-alaista ja monipuolista toimintaa, jonka tarkoituksena on säilyttää työ- ja toimintakykyä, edistää työssä jaksamista sekä kohentaa elämänlaatua. Usein kuntoutuksesta löytyy uutta puhtia työhön ja hyviä vinkkejä esimerkiksi työn ergonomiasta tai sen jaksottamisesta. Kuntoutukseen voi hakeutua, jos työuupumus kolkuttaa ovelle, jos on työperäisiä sairauksia tai jos sairaus tai vamma vaikeuttaa työssä selviämistä.

Kuntoutusta järjestetään monien erilaisten järjestelmien perusteella ja myös räätälöidysti tietyille ammattiryhmille. Kuntoutujan omat toiveet ja tarpeet sekä elämäntilanne otetaan huomioon. Tietoja Kelan kuntoutuskursseista löytyy osoitteesta www.kela.fi.

Eläkevakuutusyhtiö Eteran ammatillisista kuntoutuksista löytyy tietoa netistä osoitteesta www.etera.fi.

page33image1136

Kuntoutusta järjestävät vakuutusyhtiöt, työeläkeyhtiöt sekä työviranomaiset. Oma ammattiliittosi saattaa järjestää ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta. Myös terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät kuntoutusta. Ole itse aktiivinen ja kysele mahdollisuuksiasi.

Kuntoutusjaksoa haetaan Kelan toimistosta erillisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteenä pitää olla lääkärinlausunto, josta selviää kuntoutuksen perustelu.

Räätälöityä Aslakia

Aslak-kuntoutus on työikäisille tarkoitettu kuntoutus. Aslak-kursseja järjestetään työntekijäryhmille, joiden katsotaan tekevän fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti kuormittavaa työtä. Monen pätkätyöläisen tai yrittäjän työ on nimenomaan sellaista!

Aslak on avo- tai laitosmuotoinen kurssi, joka toteutetaan yleensä vuoden aikana kahdessa tai kolmessa jaksossa. Moni Aslakiin osallistunut luovan ammatinharjoittaja on löytänyt uutta puhtia elämäänsä ja myös välineitä työelämään.

Kuntoutusjaksojen ajalta voi saada kuntoutusrahaa. Sen määrä on useimmiten sama kuin sairauspäivärahan. Kuntoutusrahaa maksetaan jokaiselta kuntoutukseen osallistumisen arkipäivältä. Eri kuntoutuksissa rahan omavastuuaika vaihtelee, joten tämä asia kannattaa selvittää etukäteen. Aslakissa omavastuu on vain yksi päivä. Jos kuntoutusjakso tulee sairausloman päätteeksi suorana putkena, omavastuuta ei ole.

Pin It on Pinterest