Etusivu » Freetyön tietopankki » Arkisto – Milloin saa myydä kilpailijalle?

Arkisto – Milloin saa myydä kilpailijalle?

Milloin saa myydä kilpailijalle?

Milloin ja miten toimeksiantaja voi rajoittaa kilpailijalle työskentelyä?

Lähtökohtana sopimusoikeudessa on, että sopimukset on pidettävä. Kuitenkin sopimus tai sen yksittäinen ehto voi olla toisen sopimusosapuolen kannalta kohtuuton.

Oikeustoimilain 36 §:ssä todetaan, että jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen osa johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Lain lisäksi asiaan tuo lisävaloa Journalistiliiton ja lehdistön työnantajaliiton Viestintätyönantajien välinen toimitus- ja myyntiehtosopimus. Tämä liittojen freesopimus on alalla ns. kauppatapasopimus, jota sovelletaan elleivät toimeksiannon osapuolet ole sopineet jotain muuta. Alan kustantajat ovat myös sitoutuneet näihin pelisääntöihin, jotka edustavat alan “hyvää tapaa”.

Freesopimuksessa todetaan toistuvien toimeksiantojen yhteydessä, että mikäli ostajan ja tekijän välillä sovitaan toistuvista tai useista peräkkäisistä toimeksiannoista, voivat osapuolet huolimatta siitä, ettei heidän välillään vallitse työsopimussuhdetta, sopia, että tekijä pidättäytyy myymästä ostajan tilaamaan aineistoon rinnastettavaa aineistoa kilpaileville viestimille.

Pykälän on tulkittu tarkoittavan sitä, että rajoitus voidaan asettaa, jos toimeksiantaja pystyy työllistämään tietyn erityisalan freen palvelukseensa. Kun free on näkyvästi yhden lehden edustaja ja tietyn alan erityistaitaja, olisi freenkin kannalta outoa tulla esiin välissä jonkin toisen lehden edustajana. Tällöin toimeksiantosuhteen aikana free puolestaan pidättyy työskentelystä kilpailijalle. Toimeksiantosuhteen päättymisen jälkeen tämä liittojen freesopimuksessa mainittu velvoite ei luonnollisesti ole enää voimassa.

Sopimuksen päättymisen jälkeinen kilpailukielto voi rajoittaa työsuhteessa olleen työntekijän mahdollisuutta työskennellä entisen työnantajansa kilpailijalle. Tämä on mahdollista vain tiukoin työsopimuslain edellyttämin perustein.

Toimeksiantosuhteessa oleva, kuten freetoimittaja lehdistössä yrittäjän tai itsenäisen ammatinharjoittajan asemassa, ei ole työsopimuslain soveltamisen piirissä. Tällöin freen apuun tulee mainittu liittojen freesopimus ja sen mukanaan tuoma alan kauppatapa sekä viime kädessä oikeustoimilain kohtuuttomuusehto 36 §.

Petri Savolainen
työehtoasiamies, Suomen Journalistiliitto ry.

Pin It on Pinterest