Etusivu » Freetyön tietopankki » Arkisto – A-lehtien ja Sanoma WSOY:n vastuulausekkeen tulkinta

Arkisto – A-lehtien ja Sanoma WSOY:n vastuulausekkeen tulkinta

A-lehtien ja Sanoma WSOY:n avustajasopimuksien vahingonkorvausvastuulausekkeen tulkinta

Sanoma WSOY:n ja A-lehtien freelancereille tarjoamissa free-sopimuksissa on vahingonkorvausvastuu siirretty freelancerille.
Allekirjoittamalla sopimuksen vastuu siirtyy freelle, mutta vastuu mistä?

Journalistiliiton suositus on, ettei sellaista paperia pidä mennä allekirjoittamaan, jonka sisältöä ei ymmärrä.

Mitä sopimuksissa sanotaan ja miten lausekkeita tulkitaan?
Miten laki määrittelee vahingonkorvausvastuun?

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 13.6.2003/460
14 § Vahingonkorvausvastuu

Yleisön saataville toimitetun viestin sisällöstä aiheutuneen vahingon korvaamisesta on voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/1974) säädetään.
Julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat toiminnassaan aiheutetun, 1 momentissa tarkoitetun vahingon korvaamisesta vahingonkorvauslain 3 luvun mukaisessa vastuussa myös silloin, kun vahinko on muun kuin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetun henkilön aiheuttama.

Vahingonkorvauslaki
3 LUKU
Työnantajan ja julkisyhteisön korvausvastuu
1 §

Työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään.
Mitä 1 momentissa on sanottu työnantajasta, koskee vastaavasti valtiota, kuntaa ja muuta julkista yhteisöä tai laitosta, kun vahinko on aiheutunut sellaisen julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä.
Jos se, joka viranomaisen määräyksestä, luottamustoimeen valittuna tai toisen pyynnöstä suorittaa laissa määrättyä tai työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa tiettyä tehtävää olematta itsenäinen yrittäjä, tehtävää suorittaessaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa, on se, jonka lukuun tehtävä suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon. Jos oppilaitoksen oppilas aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään vahinkoa opetukseen liittyvässä työssä tai hoitolaitoksessa hoidettavana oleva vastaavasti hoitoon liittyvässä työssä, on niin ikään se, jonka lukuun työ suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon. (13.12.1991/1423)

SANOMA OSAKEYHTIÖ

Avustusehdot

Freelance-toimittajat

5. Avustajan oikeudet ja velvollisuudet

Avustaja vastaa siitä, että hänellä on valtuudet myöntää avustusehtojen mukaiset oikeudet Lehdelle. Mahdollisista oikeuksia ym. koskevista kolmannen vaatimista korvauksista ja tähän liittyvistä oikeudenkäyntikuluista sekä muista kustannuksista vastaa Avustaja.

Freelance-valokuvaajat

4. Avustajan oikeudet ja velvollisuudet

Avustaja vastaa siitä, että hänellä on kaikki kuvien tiedossa olevaan käyttöön ja luovutukseen liittyvät asianmukaiset luvat ja suostumukset.

A-LEHDET
Sopimus toimeksiantosuhteesta

4 Oikeudet

Suorittaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että se voi pätevästi luovuttaa sopimuksen tässä 4 kohdassa tarkoitetut oikeudet A-lehdille ja että oikeuksien ja Aineistojen käyttäminen ei loukkaa kolmansien immateriaali- tai muita oikeuksia. Mikäli kolmannet kohdistavat A-lehtiin korvaus- tai muita vaatimuksia tällaisten väitettyjen oikeudenloukkausten perusteella, on Suorittaja A-lehdille vastuussa vaatimusten perusteella A-lehtien maksettavaksi tulevista korvauksista sekä vaatimuksiin liittyvistä oikeudenkäyntikuluista ja muista kustannuksista. Suorittajalla ei ole tässä kappaleessa tarkoitettua korvausvastuuta suhteessa A-lehtiin siltä osin kuin kolmansien vaatimukset johtuvat A-lehtien itsenäisesti Aineistoon tekemistä muutoksista.

SJL:N KIRJE VIESTINNÄN KESKUSLIITOLLE

Keväällä 2006 Journalistiliitto kysyi Viestinnän Keskusliiton kantaa lehtitalojen avustajasopimusten vahingonkorvausvastuupykälään.
“Tarjotuissa sopimuksissa freelancer on sitoutunut vastaamaan
kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja
oikeudenkäyntikuluista.”

Viestinnän Keskusliiton vastaus Journalistiliitolle

VKL:n mukaan avustajasopimusten vahingonkorvausvastuupykälä tarkoittaa sitä, että “Sopimuksissa freelancer vastaa siitä, että hän ei loukkaa muiden immateriaalioikeuksia ja sitoutuu vastuuseen vain näissä tilanteissa.”

A-lehtien vastaus samaan kysymykseen

VKL:n kanta “vastaa A-lehtien näkemystä, ja näin olemme sen myös avustajille selittäneet.”

Sanoma Osakeyhtiön kanta

“Tämä vastaa kantaa asiassa eli ko. freelancer -ehtojen kohta koskee nimenomaan freelancerin vastuuta immateriaalioikeuksien loukkauksista.”

Mitä tämä tarkoittaa suomeksi?

Journalistiliitto on saanut sekä Viestinnän Keskusliitolta että A-lehdiltä ja Sanoma Osakeyhtiöltä mustaa valkoisella sen tulkinnan, että free vastaa siitä, että myy vain omia tekijänoikeuksiaan eikä esimerkiksi naapurin valokuvia.

Pin It on Pinterest