Etusivu » Apurahoja haettavana

Apurahoja haettavana

mennessä | loka 13, 2014 | Yleinen | 0 Kommenttia

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ju­listaa ­ha­et­ta­vik­si Ko­pios­to-, opiskelija- ja Sananvapau­den apu­ra­hat. Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistössä työskenteleville ja työskennelleille journalisteille, Sananvapauden apurahat kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

Apurahahakemus jätetään Jokesin apurahajärjestelmään osoitteessa https://www.aspicore-asp.net/jokes/ . Hakemukseen kuuluva sitoumus tulostetaan järjestelmästä ja postitetaan allekirjoitettuna säätiön toimistolle määräaikaan mennessä.

Huom! Voit jättää vain yhden hakemuksen!

Hake­muk­sesta on löydyttävä sää­tiön edel­lyttämät pe­rustie­dot ha­ki­jasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika, pankkiyhteys). Hakemuksessa on kerrottava apu­rahan käyttötar­koi­tus ja hankkeen kustannusarvio. Valmiita kielikursseja varten kustannusarviota ei tarvitse laatia.

KOPIOSTO-APURAHAT

Käyttötarkoitukset

Apurahoja myönnetään am­mat­titaidon täydentämiseen, jat­ko-opin­toi­hin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tut­ki­mus­työ­hön ja ammatti­kuvaa syven­tävään työskentelyyn. Lisäksi voi­daan tukea muuta ammatil­li­sesti perus­tel­tua tarkoi­tusta. Kir­jallisista hank­keista asetetaan etu­sijalle jour­na­listi­sen am­matti­kunnan kan­nalta hyö­dyl­liset tai merkit­tävät kohteet. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmat­koihin eikä yksin­omaan virkis­tystarkoituksiin.

Jakoperusteet

Kopiosto-apurahat on suunnattu ensisijaisesti lehdistölle työskenteleville ja työskennelleille journalisteille. Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tu­lee olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen voi­massa ja Kopios­to-valta­kirjan luovu­tettu lii­tolle.

 Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon haki­jan lehdistössä työskentelyaika ja jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat. Apurahoja ei myön­netä jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin eikä matkoihin.

Valmiit kielikurssit

Jokesin kielikurssille pääsy edellyttää aiempaa kielen harrastamista. Kerro hakemuksessasi aiemmista opinnoistasi. Säätiön kielikursseilla Jokes maksaa edestakaiset matkat kotipaikkakunnalta kurssipaikalle. Kurssiin kuuluu majoitus yhden hengen huoneissa valikoiduissa perheissä puolihoidolla (aamiainen ja ilta-ateria). Lontoossa puolihoito sisältää aamiainen ja lounas koululla. Kurssit järjestää kielikoulu White House EG. Tukholmassa apuraha kattaa bed&breakfast -majoituksen aamiaisineen sekä lounaan. Kurssin järjestää kielikoulu Langinvest.

 Kielitoimisto kartoittaa kursseille valittujen kielitaidon ja kurssitoiveet. Kahden viikon kurssit sisältävät 60 oppituntia, Radolfzellissa 68, Pietarissa ja Lyonissa 70 tuntia. Opetukseen sisältyy kohdemaan sosiaalista ja tapakulttuuria käsittelevää keskustelua, arkikieltä sekä mahdollisuuksien mukaan tutustumiskäyntejä viestintävälineisiin.  Englannin kursseista Lontoo on tarkoitettu erinomaisen kielitaidon jo omaaville. Kurssilaisilta edellytetään kielitaitoa, joka vastaa pitkän englannin ylioppilaskirjoitusten hallintaa arvosanoilla eximia tai laudatur, vaikka kirjoituksista olisikin kulunut jo vuosia tai vuosikymmeniä.

HUOM!             Hakea voi vain yhtä apurahaa       

Saksa, Radolfzell 17. – 30.5.2015 – valitaan kuusi kurssilaista.

Ranska, Lyon 17. – 30.5. 2015 – valitaan kuusi kurssilaista.

Venäjä, Pietari 17. – 30.5. 2015 – valitaan kuusi kurssilaista.

Italia, Genova 24.5. – 6.6. 2015 – valitaan kuusi kurssilaista.

Englanti, Chester 31.5. – 13.6. 2015 – valitaan kuusi kurssilaista.

Englanti, Lontoo 7. – 20.6.2015 – valitaan kuusi kurssilaista.

Ruotsi, Tukholma 18. – 29.5. 2015 – valitaan kuusi kurssilaista.                                         

Opiskelijastipendit

Jokes jakaa 20 kappaletta 750 euron apurahaa journalistisen alan opiskelijoille opinnäytetöiden valmistamiseen.

SANANVAPAUDEN APURAHAT

 Sananvapauden apurahoilla tuetaan järjestö­työ­hön ak­tii­visesti osal­listu­neiden jäsenten opintomatkoja joko kotimaassa tai ulko­mailla. Apurahat on tarkoitet­tu ensisi­jaisesti pit­kään ay-toi­min­nassa muka­na olleil­le jäsenille. Sananvapau­den apurahat on tarkoitettu kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

HAKUAIKA

Apurahojen hakuaika päättyy 14.11.2014 kello 23.55, jolloin hakemuksen on viimeistään oltava perillä sähköisessä järjestelmässä. Postitse lähetettävän allekirjoitetun sitoumuksen on oltava perillä säätiön toimistolla viimeistään 21.11.2014.

Ilman sitoumusta hakemusta ei oteta käsittelyyn.  Käsiteltäväksi otetaan vain määräajassa jätetyt ja asianmukaisesti täytetyt hakemukset. Säätiön hallitus tekee päätöksen apurahojen saajista joulukuun aikana.

Arkisto

Pin It on Pinterest