Suomen freelance-journalistit ry

Lehdistön freelance-apurahat

Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään Journalistiliiton freelance-jäsenille ammatillisen kouluttautumisen kuluihin. Apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi Jokesin ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan myöntämiin apurahoihin.

Freelance-apurahojen hoitokunta myöntää myös alle 499 euron pikkustipendejä tiettyjä Suomen freelance-journalistien järjestämiä kursseja tai koulutuksia varten.  Näistä pikkustipendeistä ei tule karenssia muihin Jokesin ja Free-hoitokunnan apurahoihin. Pikkustipendeillä järjestetään mm. kurssitoimintaa ja opintomatkoja.

Lehdistön freelancereiden apurahat kustannetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön tähän tarkoitukseen myöntämästä erillisestä määrärahasta. Apurahat kustannetaan Kopiosto-korvauksilla. Toivommekin, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle.

Voit tulostaa valtakirjan tästä linkistä, allekirjoittaa ja postittaa Journalistiliittoon osoitteella Journalistiliitto, PL 252, 00531 Helsinki.

Lehdistön freelance-apurahojen haku vuonna 2020

Lehdistön freelancereiden apurahat ammatilliseen kouluttautumiset ovat haettavissa 1.6.2020 alkaen. Apurahan haku päättyy perjantaina 19.6.2020 kello 16.00, jolloin apurahahakemuslomake pitää olla valmis ja tallennettu. Suosittelemme hakemuksen tekemistä hyvissä ajoin. Lisäaikaa ei myönnetä, ja myöhässä tulleita apurahahakemuksia ei huomioida.

Apurahan hakulomake

Kuka voi hakea lehdistön freelance-apurahaa?

 • Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään lehdistön freelancereille. Radio- ja tv-freelancereille on omat stipendinsä joista voi tiedustella RTTL:n freelance-ammattiosastolta.
 • Apurahat rahoitetaan kopiosto-korvauksilla, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Tämän vuoksi apurahan saajalla tulee olla journalistista työhistoriaa lehdistössä.
 • Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille, joilla ei ole journalistista työhistoriaa. Opiskelijat voivat hakea Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön myöntämiä opiskelijastipendejä.

Mihin apurahaa myönnetään?

 • Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin ja muuhun ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Free-apurahaa ei ole tarkoitettu tutkintoon johtavia perusopintoja suorittaville. Hakemuksessa on perusteltava, miten koulutus liittyy journalistiseen työhön tai journalistisen ammattitaidon ylläpitämiseen.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin tai työmatkoihin, elinkustannuksiin tai työskentelyyn. Apurahoja ei myönnetä kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi. Apurahaa ei myönnetä työskentelyyn kuten esimerkiksi kirjahankkeisiin tai näyttelyiden tekemiseen. Apurahaa ei myönnetä virkistäytymiseen.
 • Koulutuksen, kurssin tai opintomatkan aikana ei voi tehdä journalistista työtä eli kirjoittaa juttuja tai julkaista kuvia. Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa opintoihin keskittyminen ja edistää tausta-aineiston sekä ymmärryksen karttamista tulevia työtehtäviä varten.
 • Apurahaa myönnetään vain kuluihin, ei esimerkiksi elinkustannuksiin. Apurahaa ei myönnetä päivärahoihin tai ansionmenetysten korvaamiseen.

Miten apuraha käytetään ja raportoidaan?

 • Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.
 • Apurahan käyttö on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa sen tultua myönnettyyn tarkoitukseen käytetyksi. Muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin, ja mikäli apurahan saaja käyttää vain osan apurahastaan, loput palautetaan.
 • Pikkustipendien raportointi ohjeistetaan tapauskohtaisesti erikseen
 • Jos apurahan käyttösuunnitelma muuttuu tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava yhteydessä SFJ:n toimistoon ja anottava käyttökohteen muutosta tai siirtoa seuraavalle vuodelle. Apurahaa ei voi siirtää yli vuotta eteenpäin. Jos apurahaa ei ole käytetty myöntämisvuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana, on apuraha palautettava.
 • Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellisen apurahaselvitys on hyväksytty.
 • Apurahan saaja ei voi saada Lehdistön freelance-apurahoja tai Jokesin muita apurahoja kahteen vuoteen. Apurahailmoituksessa ilmoitetaan aina mahdollisista poikkeuksista erikseen.
 • Henkilölle myönnettävä apuraha on veroton, kun se nostetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille.

Linkkejä:

Lehdistön free-apurahan hakulomake, kevät 2020

(Lomake avautuu 1.6.2020 kello 00.00 ja sulkeutuu 19.6.2020 kello 16.00.)

Lehdistön free-apurahan raportointilomake

Verohallinnon ohje apurahan saajalle

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö

Pikkustipendit 2020

Yksilöcoachingia lehdistön freelancereille

Onko urapolku sotkeutunut, pitäisikö omaa toimintaa kehittää, olisiko hyvä reagoida muuttuneeseen toimintaympäristöön?

Suomen freelance-journalistit järjestävät kymmenelle freelancerille yksilöcoachingia kevään ja syksyn 2020 aikana. Voit hakea syksyn coachingiin 14.8.2020 kello 16.00 mennessä.

Coachingprosessin avulla voi ratkaista omaan työhön liittyviä haasteita ja kehittää omaa ajattelua ja toimintaa. Coaching on dialogiin perustuvaa luottamuksellista yhteistyötä ja yhdessä ajattelemista asiakkaan ja coachin välillä. Prosessi tukee, oivalluttaa ja herättelee, ja sen avulla voi löytää uusia keinoja omien tavoitteiden saavuttamiseen ja tulla tietoisemmaksi omista vahvuuksistaan, voimavaroistaan sekä ajattelutavoistaan ja uskomuksistaan.

Coaching-prosessi edellyttää sitoutumista, motivaatiota sekä riittäviä voimavaroja itsensä kehittämiseen. Coaching-prosessi auttaa coachattavaa löytämään uusia ratkaisukeinoja haasteisiin ja kehittää päätöksentekokykyä, lisää itsetuntemusta ja antaa eväitä niin oman työnsä kuin itsensä johtamiseen. Coach ei anna valmiita vastauksia asiakkaalle, vaan auttaa häntä itse löytämään parhaat toimintatavat kuhunkin tilanteeseen. Halu kehittyä ja valmius tehdä töitä sen eteen on hyvä lähtökohta coaching-prosessille.

Kolmen tapaamisen (3 x 1h) mittainen coaching-prosessi toteutetaan puhelimitse/etäyhteyden avulla. Coachina toimii sertifioitu Business Coach, yhteisöpedagogi Paula Myöhänen, joka on työskennellyt myös freelance-valokuvaajana.

Coachingiin haetaan apurahamenettelyllä.

Haku päättyy 14.8.2020 kello 16.00.

 • Syksyllä alkavalle almennusjaksolle valitaan kahdeksan lehdistön freelanceria joille myönnetään 499 euron suuruinen free-pikkustipendi. Coachingista maksetaan lisäksi omavastuuhinta, joka on 60 euroa. Stipendi maksetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille, jolta hän maksaa coaching-prosessista lähetettävän laskun.
 •  Apurahan saaneet henkilöt sopivat suoraan coachin kanssa käytännön toteutuksesta, kuten aikataulusta.
 • Mikäli pikkutstipendin saaja ei ilmoita ottavansa apurahaa vastaan, voidaan pikkustipendi ja coaching-paikka voidaan siirtää eteenpäin. Pikkustipendin saajiin ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla. Mikäli henkilöä ei tavoiteta, häntä lähestytään puhelimitse.
 • Free-pikkustipendi ei vaikuta muihin apurahoihin, eli sitä voi hakea, vaikka olisi saanut hiljattain lehdistön freelance-apurahan tai Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön apurahan. Coachingiin myönnettävä free-pikkustipendi ei myöskään aiheuta karenssia muihin apurahoihin.
 • Coachingia varten myönnettävä free-pikkustipendi on veroton.
 • Apuraha pitää käyttää coahcing-prosessiin, josta coach antaa todistuksen. Todistus toimitetaan Suomen freelance-journalisteille osallistujille toimitettavien ohjeiden mukaisesti. Mikäli coaching-prosessi jää kesken, eikä osallistujalla ole esittää sairauslomatodistusta tai muuta pätevää syytä prosessin keskeytymiseen, voidaan apuraha periä takaisin. Omavastuuosuutta ei palauteta.
 • Apurahaa hakee luonnollinen henkilö, ei toiminimi tai muu yritys. Tämän vuoksi apurahahakemukseen pitää laittaa henkilökohtaisen tilin numero.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Hanna Kaisa Hellsten, hanna.hellsten@freet.fi ja 045 619 9958. Toiminnanjohtaja työskentelee osa-aikaisesti pääasiassa maanantaista torstaihin ja on poissa toimistolta heinäkuun ajan.